آمار کلی

کد ملی: 307126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی تاسیس اتی خدماتی گهر نصر سیرجان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/10/29 تا 1399/01/17
بیتا بتن تنبور سیرجان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/12 تا کنون
ارمغان سرخ کویر بازرس علی البدل فعال 1394/06/23 تا کنون