آمار کلی

کد ملی: 128497XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماکان تجارت پارتاک رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/17 تا کنون
رهام طب سپاهان بازرس اصلی خارج شده 1396/02/06 تا 1397/01/15
تولیدی صنعتی دامپروران گلدشت نقش جهان اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/09/20 تا کنون