آمار کلی

کد ملی: 192014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوخت برتر اریترین بازرس اصلی فعال 1396/12/19 تا کنون