آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی مبتکر صنعت قدرت بازرس علی البدل خارج شده 1382/04/31 تا 1389/05/25