آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی سیرنگ پلاستیک خزر بازرس اصلی خارج شده 1386/01/19 تا 1387/04/22