آمار کلی

کد ملی: 450038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری ایمن سفر ایرانیان ایلام بازرس اصلی خارج شده 1392/03/27 تا 1397/04/25