آمار کلی

کد ملی: 181601XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بانوان دشت بهشت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/15 تا کنون