آمار کلی

کد ملی: 168886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل آراسته شهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/08/06 تا کنون