آمار کلی

کد ملی: 007468XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هنر پردازان هورام رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/12 تا کنون