آمار کلی

کد ملی: 006517XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین تجارت رشدانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/08/13 تا کنون