آمار کلی

کد ملی: 122994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی هیوا ابتکار پویش رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/21 تا کنون