آمار کلی

کد ملی: 489895XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شاد پروتیین کیهان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/25 تا کنون