آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عماد تمدن نوین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/02/23 تا 1388/06/08