آمار کلی

کد ملی: 215052XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فاطر اندیشه هزاره سوم عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/03 تا کنون