آمار کلی

کد ملی: 007177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماکان اندیش هونام سبز رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/05/10 تا 1393/06/16