آمار کلی

کد ملی: 055922XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهتاب توان جاویدان بازرس اصلی فعال 1394/11/27 تا کنون