آمار کلی

کد ملی: 093199XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی گلیاران شهر بهشت عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/20 تا کنون
دهکده گل ایرانیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/20 تا 1397/07/22