آمار کلی

کد ملی: 1XXXX7938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبنا سازه پاژ بازرس علی البدل فعال 1395/04/21 تا کنون