آمار کلی

کد ملی: 352074XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل یزدان بار اقلید بازرس اصلی خارج شده 1389/01/16 تا 1398/05/10