آمار کلی

کد ملی: 555938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپید آذین زردکوه بختیاری بازرس اصلی خارج شده 1394/12/20 تا 1397/02/27