آمار کلی

کد ملی: 051979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آماد برق سپهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/06 تا کنون
خدمات فنی مهندسی شهاب صنعت کیمیا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/31 تا کنون
تامین احتیاجات فنی تهران عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/26 تا کنون
توان تابلو مهرگان مدیرعامل فعال 1396/09/25 تا کنون