آمار کلی

کد ملی: 004389XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی فردوس چابک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/27 تا کنون