آمار کلی

کد ملی: 504993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرزنشینان منتظر قایم عجل الله بخش تازه عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/13 تا 1394/11/15