آمار کلی

کد ملی: 224912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نام آوران تمیشه گلستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/06/15 تا کنون