آمار کلی

کد ملی: 006539XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور نقش رازیگر عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/26 تا کنون