آمار کلی

کد ملی: 006166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور طرح کوثر زاینده بازرس اصلی فعال 1395/11/04 تا کنون
مهندسین مشاور خاک پی سارنگ نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/10/12 تا 1390/07/23