آمار کلی

کد ملی: 226974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاران بخش مرکزی علی آبادکتول نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/06 تا کنون