آمار کلی

کد ملی: 049065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل نمونه بارعبدل اباد عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/06 تا کنون