آمار کلی

کد ملی: 255905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع رعنا سنگ نی ریز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/21 تا کنون
تولیدی ساختمانی دویست و هشتاد و شش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/08 تا کنون