آمار کلی

کد ملی: 001720XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین مهر فاطر عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/23 تا کنون