آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1385/09/20 تا 1393/05/25