آمار کلی

کد ملی: 226991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی نوآوران توان افروز قدرت گلستان بازرس علی البدل فعال 1398/02/15 تا کنون