آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیس آرمه یزد بازرس اصلی خارج شده 1382/03/03 تا 1391/01/29