آمار کلی

کد ملی: 126204XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جاهد صنعت عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/19 تا کنون