آمار کلی

کد ملی: 038443XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان امور اقتصادی و مالیاتی خراسان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/25 تا کنون
مصرف کارکنان دارایی نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/08/10 تا 1397/10/04