آمار کلی

کد ملی: 267795XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت عمارلو بازرس اصلی خارج شده 1392/03/21 تا 1395/07/18