آمار کلی

کد ملی: 423132XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پنج هزار و سیصد و پنج باغداران دشت سقاوه بازرس علی البدل فعال 1392/08/13 تا کنون