آمار کلی

کد ملی: 170975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/24 تا کنون