آمار کلی

کد ملی: 065296XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری صالح کویر درح بازرس اصلی فعال 1398/04/18 تا کنون