آمار کلی

کد ملی: 038092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهروز خدمات فجر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/05/15 تا 1397/07/19
مهیا ایمن کار نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/04/28 تا 1397/07/19
عمران ابنیه کارن بازرس اصلی فعال 1397/03/30 تا کنون
معماران آسن پایه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/22 تا کنون
سپید سریرکرمانشاه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/28 تا 1397/07/26