آمار کلی

کد ملی: 448945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیر ماک ایتام رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/05/12 تا 1391/10/17