آمار کلی

کد ملی: 224011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
البرز سپید کیان گلستان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/06/22 تا 1398/01/05
آذر آب هیرکان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون