آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2448 درودگری و تولید مبلمان اداری و خانگی شمشاد صنعت غرب رئیس هیئت مدیره فعال 1385/12/06 تا کنون