آمار کلی

کد ملی: 941005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کیمیا کنکاو سازه با مسیولیت محدودثبتشدهبهشماره 255659 رئیس هیئت مدیره فعال 1386/03/23 تا کنون