آمار کلی

کد ملی: 194009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایکار آرون مروارید خلیج فارس عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/07 تا کنون