آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شهرداری بشرویه کد 6149 رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1381/10/03 تا کنون