آمار کلی

کد ملی: 334067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهور خدمات سبز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون