آمار کلی

کد ملی: 467941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تندیس سازان توانمند آرمان شهر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/11 تا کنون