آمار کلی

کد ملی: 053211XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رکن سازه اطمینان مرکزی عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/16 تا کنون