آمار کلی

کد ملی: 372057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت کاران توانای آبیدر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/01 تا کنون